ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Safe Producten Nederland B.V. gevestigd te 's-Hertogenbosch

Artikel 1: Toepasselijkheid


1.1 In deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:"Werkzaamheden en diensten": 
De werkzaamheden en diensten zoals die door Safe Producten Nederland B.V. worden verricht c.q. verleend op het gebied van de verkoop van diverse soorten reinigings-, herstel- en beschermings -producten, in de ruimste zin des woords, alsmede het verwerken en/of aanbrengen daarvan.

"Opdrachtgever": Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten of diensten van Safe Producten Nederland B.V. afneemt of aan wie Safe Producten Nederland B.V. aanbiedingen doet.


1.2 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Safe Producten Nederland B.V. opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Leverings-voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden van opdrachtgever door Safe Producten Nederland B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In geval van strijdigheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever, voorzover toepasselijk, met onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleren de Algemene Leveringsvoorwaarden van Safe Producten Nederland B.V..

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; tot standkoming overeenkomsten

Aanbieding en uitvoering.

Bij de aanbiedingen van uit te voeren werken wordt uitgegaan van goede veilige bereikbaarheid van de te behandelen objecten.

Indien er steigers, hoogwerkers of andere materialen noodzakelijk zijn dienen deze door opdrachtgever te worden gereserveerd bij een plaatselijk verhuurbedrijf en de kosten daarvan aan het verhuurbedrijf te worden voldaan.

Glas wordt gepolijst volgens de geldende normen voor bouwglas:

De belangrijkste uitgangspunten bij het beoordelen zijn de volgende:

  • Beoordeling vindt plaats bij bewolkt weer (diffuus daglicht);
  • Beoordeling zoveel mogelijk van buiten naar binnen kijken (mat zwart / grijze achtergrond);
  • het midden van de ruit is op ooghoogte van de observator;
  • afstand tussen de te beoordelen ruit en de observator is minimaal 2 meter:
  • bij gecoat glas is de afstand tussen de te beoordelen ruit en de observator 3 meter;

 (de observator mag onder een hoek ten opzichte van de denkbeeldige horizontale lijn tussen het midden van de ruit en de observator in) + en - 30 graden zich bewegen; hierbij is het van belang dat de ruit niet meer dan 20 seconden wordt geobserveerd).

2.1 Alle aanbiedingen en / of prijsopgaven van Safe Producten Nederland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief vrachtkosten.

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand door aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Eventuele aanvullende of afwijkende afspraken binden Safe Producten Nederland B.V. slechts indien deze door Safe Producten Nederland B.V. en de afnemer schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.


2.3 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van no cure no pay. Na uitvoering zal er getekend worden voor akkoord door bewoner of opdrachtgever. Na goedkeuring is reclamering niet mogelijk.

2.5 Wij aanvaarden in het geheel geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies en schade toegebracht door werknemers of door opdrachtgever zelf van door ons of door de opdrachtgever ingeschakelde ondernemingen.

2.6 Wij kunnen nimmer voor de kosten c.q. de gevolgen van het mislukken van de reparatie dan wel uitgevoerde werkzaamheden aansprakelijk worden gesteld

2.7 Wij hebben het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen zodra en indien blijkt dat uitvoering van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot (volledig) herstel van de schade c.q het gebrek, (glas)krassen, lak en houtbeschadiging en aanslag of de beoogde graffitiverwijdering.

Artikel 3: Prijzen; meerprijs


3.1 Door Safe Producten Nederland B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, vervoer, lonen, van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, zoals geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.


3.2 Alle werkzaamheden die door het personeel/meewerkende eigenaar van Safe Producten Nederland B.V. worden verricht en die niet behoren tot het Verwijderen van wildplak, graffiti of oppervlakteherstel cq glaspolijsten dienen te worden beschouwd als meerwerk en zullen als zodanig apart als meerwerk in rekening worden gebracht.


3.3 Safe Producten Nederland B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging of, voorzover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst, na de aanbieding, indien enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de opdrachtgever bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van de gehoudenheid tot het vergoeden van de schade en / of kosten als hiervoor in artikel 2.3 omschreven.


3.4 Het in het vorige artikellid bepaalde geldt evenzeer indien de aldaar genoemde prijswijzigingen optreden bij toeleveranciers van Safe Producten Nederland B.V., waardoor deze hun prijzen ten opzichte van Safe Producten Nederland B.V. aanpassen.

Artikel 4: Betalingstermijn

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens overeenkomst verschuldigde bedragen tot € 500,- excl. Btw te betalen à contant (incl.btw bon) voor, tijdens of direct na de werkzaamheden, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bedragen boven de € 500,- gaan via de bank binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Safe Producten Nederland B.V. vereist is.


4.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever bovendien wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. Artikel 6:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.


4.3 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 246,89.


4.4 Ingeval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van opschorting der betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, toepassing van de Wet Schuldsanering, of indien op roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, zal Safe Producten Nederland B.V. het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd dient te worden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden, respectievelijk de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht vervangende schadevergoeding te vorderen. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Safe Producten Nederland B.V. op de opdrachtgever heeft ineens en terstond opeisbaar.

Artikel 5: Oplevering

5.1 Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen, dat de toegang tot en de aanvoerroute naar een te behandelen ruimte/object voldoende bereikbaar is. Op muren, glas ect. die moeten worden behandeld onder omstandigheden of op ondergronden die naar het oordeel van Safe Producten Nederland B.V. onvoldoende doelmatig zijn wordt geen garantie gegeven op het verkregen resultaat. Ook voor het afleveren van goederen dient de plaats van aflevering voldoende bereikbaar te zijn.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Safe Producten Nederland B.V. opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal aan te merken. De opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Safe Producten Nederland B.V. is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.


5.3 De binding van Safe Producten Nederland B.V. aan een overeengekomen uiterste uitvoerings/leverings-termijn vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of enige verplichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet nakomt. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Safe Producten Nederland B.V. mogelijk te maken.

5.4 Een opgegeven uitvoerings/leverings-termijn moet worden geacht te zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst bekende feiten en omstandigheden, daaronder mede begrepen de vooronderstelling dat eventueel van derden te betrekken materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de opgegeven uitvoerings/leverings-termijn als gevolg van wijziging in die feiten en/of omstandigheden zal nimmer aan Safe Producten Nederland B.V. kunnen worden tegengeworpen en verschaft opdrachtgever derhalve nimmer het recht tot opschorting of verrekening.


Artikel 6: Garanties

Met inachtneming van de in deze Algemene Verkoop-/Leverings-voorwaarden gestelde beperkingen garandeert Safe Producten Nederland B.V. de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar verrichte werkzaamheden en / of geleverde diensten en zaken en gebruikte materialen alsmede de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten. Ten aanzien van door derden geleverde materialen en / of diensten strekt deze garantie zich nimmer verder uit, dan door de betreffende derde te verschaffen garanties.

Artikel 7: Inspectie en klachten

7.1 Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en / of diensten, terstond bij oplevering te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde gebreken terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na oplevering schriftelijk aan Safe Producten Nederland B.V. te melden. Na het verstrijken van de in dit artikellid genoemde termijn wordt de nakoming van de overeenkomst door Safe Producten Nederland B.V. als deugdelijk beschouwd en komt de opdrachtgever geen recht van reclame meer toe.


7.2 Opdrachtgever dient Safe Producten Nederland B.V., in geval van kennelijke gebreken, te allen tijde in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen.


7.3 Het indienen van een klacht c.q. het melden van geconstateerde gebreken ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens Safe Producten Nederland B.V., noch komt de opdrachtgever in dat geval het recht toe die verplichtingen op te schorten.Artikel 8: Eigendom, eigendomsvoorbehoud


8.1 Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Safe Producten Nederland B.V., totdat opdrachtgever aan al de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Safe Producten Nederland B.V. heeft voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de zaken tot aan dat moment uitsluitend voor Safe Producten Nederland B.V. om niet te houden, zodat Safe Producten Nederland B.V. behalve eigenaar tevens middellijk bezitter van de zaken blijft.


8.2 Safe Producten Nederland B.V. is onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd, om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door opdrachtgever van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen, zonder enige ingebrekestelling de door Safe Producten Nederland B.V. geleverde zaken terug te nemen.Artikel 9: Overmacht

9.1 Tekortkomingen van Safe Producten Nederland B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de Wet, overeenkomst of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening dienen te komen. Onder dergelijke, niet aan Safe Producten Nederland B.V. toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q. beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand / of storing in het bedrijf van Safe Producten Nederland B.V. of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten door derden, opzet of grove schuld van de hulp personen en andere soortgelijke omstandigheden.


9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Safe Producten Nederland B.V., indien zij door overmacht wordt verhinderd overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst zulks ter keuze van Safe Producten Nederland B.V., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander laat de verplichting van opdrachtgever om het reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.


Artikel 10: Aansprakelijkheid


Disclaimer

10.0 Naar onze kennis en geweten zijn alle gegevens op het ogenblik van publicatie waar en foutloos. Daar de gebruiksomstandigheden niet onderworpen zijn aan controle door handelaren / distributeurs / fabrikanten, moet de eindgebruiker, door een voorafgaande controle zich ervan vergewissen, dat het product aan zijn specifieke vereisten voldoet. 

Aangezien onze producten worden verkocht voor gebruik door professionals en thuisgebruik op een DHZ basis worden deze verkocht zonder garantie en / of aansprakelijkheid voor schade aan ondergronden, omgeving en / of persoonlijk letsel, dit dient door de gebruiker zelf vooraf te worden beoordeeld.

Omdat wij niet kunnen beoordelen of de producten overeenkomstig de instructies en/of voor het specifieke doel zijn gebruikt kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.   

10.1 De aansprakelijkheid van Safe Producten Nederland B.V. is beperkt tot de verplichtingen, die zij in gevolge deze Algemene Verkoop / Leveringsvoorwaarden op zich heeft genomen. Iedere aansprakelijkheid van Safe Producten Nederland B.V. voor enige andere vorm van schade, daaronder begrepen schade aan ondergronden, glasbreuk, schade aan omliggende materialen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Safe Producten Nederland B.V. en opdrachtgever bovendien aantoont dat haar ter zake geen verwijt treft. 
Safe Producten Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.


10.2 In ieder geval is Safe Producten Nederland B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van graffiti verwijdering en / of bewerking van een (glas)oppervlak. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enige werkzaamheden aan ondergrond, omliggende materialen en/of beglazingen zal nimmer het factuurbedrag te boven gaan.


10.3 De opdrachtgever verbindt zich Safe Producten Nederland B.V. te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Safe Producten Nederland B.V., voor zover betreffende schade tot vergoeding waarvan Safe Producten Nederland B.V. op grond van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet gehouden is.


10.4 Voor zover aansprakelijkheid van Safe Producten Nederland B.V. kan worden vastgesteld zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval onder de eventuele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Safe Producten Nederland B.V. wordt uitbetaald.


10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Safe Producten Nederland B.V. meldt. Kleur afwijkingen bij graffiti verwijderingen zijn onvermijdelijk, evenals glansverschillen of vertekeningen in glasoppervlakken bij krasverwijderingen en/of coating. Safe Producten Nederland B.V. aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen


Op alle door Safe Producten Nederland B.V. te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover de Arrondissementsrechtbank de absoluut bevoegde rechter is, worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij Safe Producten Nederland B.V. er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van opdrachtgever.